เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสิทธิอิสรา ได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

1. สร้างความตระหนักรู้ทางสังคมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามกฎหมาย
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการจัดหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการเข้าถึงและได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
3. ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาทางวิชาการ การสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการวิจัยและรวบรวมคลังวัตถุดิบทางประวัติศาสตร์ในประเด็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
6. ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการเข้าถึงการปรับพฤตินิสัย ฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำความผิด และให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษและครอบครัวในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

1. ไอดา อรุณวงศ์
2. ชลิตา บัณฑุวงศ์
3. มุทิตา เชื้อชั่ง
4. นีรนุช เนียมทรัพย์
5. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

เครื่องหมายของมูลนิธิ

คือรูปนกฟีนิกซ์ที่กำลังบินออกจากกรงลวดหนามที่กักขัง นกฟีนิกซ์คือนกที่ไม่มีวันตาย มันจะเผาไหม้ตัวเองและฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากกองเถ้าถ่านเสมอ เปรียบเสมือนเจตจำนงอันแน่วแน่ ที่แม้เผชิญอุปสรรคขวากหนามอันอยุติธรรม ซึ่งในที่นี้ใช้ภาพลวดหนามขดเป็นวงกลมล้อมไว้ ก็จะยังยืนหยัดในสิทธิและอิสรภาพของชีวิตต่อไป หางสามแฉกของนกฟีนิกซ์วางอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของวงกลมในรูปลักษณะของสัญลักษณ์สันติภาพ เป็นตัวแทนของเข็มมุ่งกำกับทิศทาง นั่นคือการไปสู่ปลายทางของการดำรงอยู่ร่วมกันโดยสันติ

เครื่องหมายของมูลนิธิ ออกแบบโดย ชาตรี ประกิตนนทการ

กราฟิกดีไซน์โดย บุญชนินทร์ สุทธสม

เว็บไซต์มูลนิธิ

บรรณาธิการเนื้อหาและแปลภาษาโดย พีระ ส่องคืนอธรรม