รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 8: ทั่วราชอาณาจักร

ปิดท้ายรายงานประจำปีด้วยการประมวลอาณาบริเวณของธุรกรรมสถานทั้งหมดที่กองทุนฯ ได้ไปทำธุระให้จำเลยหรือผู้ต้องหาตลอดสิบสองเดือนในรอบปี 2565